Surat Al Fatihah - משמעות, קריאה ומרכיבים

המשמעות של אל פאתיח

משמעות האות אל פתחיה היא אות הפתיחה של הקוראן, הפסוק הראשון פירושו שמו של אללה, הרחום ביותר, הרחום ביותר.

סורה אל-פתחיה הוא פרק הפתיחה בקוראן. סורה זו התגלתה במכה המורכבת משבעה פסוקים והסורה הראשונה אותה קורא האדם בכל מחזורי תפילה.

לסורה זו שמות רבים, כולל אומול-כיתאב (ספר ראשי) או אומול-קוראן (אמא קוראן) שהיא האם של כל הקוראן.

שם אחר הוא אס-סבול מצני (שבעה שחוזרים על עצמם) מכיוון שמספר הסורה אל-פתחיה הוא 7 פסוקים הנאמרים שוב ושוב בתפילה, אסי-סיפא או אר-רוקה.

קריאה יחד עם תרגומים של סורה אל-פתחיה

פסקה 1

המשמעות של אל פאתיח

'ביסמילהיר רחמניר רחים'

המשמעות: בשם אללה, הרחום ביותר, הרחום ביותר.

סעיף 2

המשמעות של אל פאתיח

"כל השבחים הם בזכות אללה, ריבונו של עולם"

המשמעות: השבח לאללה, אלוהים קורא בכל העולמות.

סעיף 3

המשמעות של אל פאתיח

'Ar-raḥmānir-raḥīm'

המשמעות: הרחום ביותר, הרחום ביותר.

פסוק 4

'ריבון יום הדין'

המשמעות: מי שולט ביום הנקמה.

פסוק 5

'אייאקה נא'בודו ואייאקה נאסטה'ין'

המשמעות: רק לך אני יכול לשרת ורק לך אני יכול לבקש עזרה.

פסוק 6

'Ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm'

המשמעות: הראו לנו את הדרך הישר

פסוק 7

'Ṣirāṭallażīna an'amta' alaihim gairil-magḍụbi 'alaihim wa laḍ-ḍāllīn'

הכוונה: (כלומר) דרכם של אלה שהענקתם להם, לא (הדרך) של כועסים ולא (גם הדרך) של אלו שתועים.

תוכן סורה

אומול קוראן (אמו של אלקוראן) הוא שם נוסף הנושא את אלקוראן. למה?

מכיוון שתכני שבעת הפסוקים הם תמצית אלקוראן, כולל עקידה, פולחן, שאריה, אמונה ביממה האחרונה, אמונה בדמותו האצילית של אללה, אחדות בפולחן, גם בקשות לעזרה באמצעות תפילה.

תוכן הסורה אל-פתחיה כולל:

 • פסוק ראשון ושלישי

  בוטח באללה בכל התכונות הגדולות שלו.

 • פסוק שני

  מתוך אמונה שאללה שפך את אהבתו ויצר ושולט ביקום. כי אללה הוא אדון הטבע.

 • פסוק רביעי

  מאמין שרק אללה יודע וקובע את היום האחרון.

 • פסוק חמישי

  מתוך אמונה שאין מהות אחרת שיש לסגוד ולבקש עזרה מלבד אללה SWT. כך שהפסוק הזה מכיל כנות, כניעה וטוטאליות.

 • פסוקים שישיים ושביעיים

  בני אדם צריכים לחיות על ידי ציית לכל פקודותיו ולהימנע מכל האיסורים שלו כדי שאללה תמיד יראה לעמו את הדרך הנכונה והקלה.

קרא גם: תפילה לביקור חולים לחלוטין (ומשמעותה)

אני מקווה שהקריאה והמשמעות של המכתב אל-פתחיה יהיו מעשי הפולחן שלנו שמברכים על ידי אללה SWT ומקבלים את תגמולו.

אני מקווה שתמיד נקרא לראשונה את מכתב אלפתיח כשאנחנו עושים משהו. ובואו נתוודע לקרוא את הקוראן בכל פעם כמעשים השגרתיים שלנו אשר ברוך השם יצילו אותנו בהמשך. אָמֵן.

הודעות האחרונות